TAASK VÄXER OCH BEHÖVER DIG!

TAASK Masterclass har hållits sedan 2013 (då den hette BAS-kursen: Brådskande Anestesiologiska Situationer) då den hölls i Lund och Stockholm. Senaste åren har det planerats 6-8 kurser per år. Målet är att TAASK Masterclass ska bli lika utbredd i världen som ATLS.

TAASK Express startas under 2022 och målet är att få så många kliniker som möjligt att ansluta sig så att simuleringsträning blir en självklar del av samtliga anestesiologers utbildning och fortbildning.

Jag vill vara simuleringstekniker på en TAASK kurs. Hur ska jag göra?

Det behövs 2-3 fakultetsmedlemmar på varje TAASK kurs, som kan ’köra dockan’. Hör av dig till den lokalt ansvariga - se fliken ’om oss’ - om du är intresserad. Om du nästan har kompetens att hålla fullskaliga TAASK simuleringar, finns det möjlighet att delta som ’simuleringstekniker under upplärning’. Om du även är, eller har avsikt att bli TAASK-facilitator är det bara fördelaktigt.

Jag vill bli TAASK facilitator. Vad innebär detta?

Den viktigaste och kanske mest krävande på TAASK kurser, är att återkopplingarna efter simuleringarna, som leds av utbildade facilitatorer. I varje simuleringsteam på TAASK kurser finns 2-3 TAASK-facilitatorer, vilket innebär att de har:

 • Helst gått TAASK Masterclass som deltagare.

 • Genomgått en avancerad utbildning i återkoppling, t ex DIMS / CAMES1, EUSIM.

 • Erfarenhet av fullskalig simulering.

 • Deltagit på minst en TAASK kurs som ’facilitator under upplärning’. Om du är intresserad av att gå en kurs som facilitator under upplärning, ta kontakt med den lokala kurskoordinatorn eller ta kontakt med kansli@taask.nu!

 

TAASK har ett BaseCamp team 'TAASK faculty' för samtliga som deltagit i TAASK fakultet, vilket innebär att vi kan skicka ut nyhetsbrev och intresseförfrågningar som underlättar fakultetsplanering.

Jag vill bli TAASK kurskoordinator. Hur går det till?

Att vara kurskoordinator kräver att du är bra på att organisera och kan vara ett bra sätt att ’slussas in’ som TAASK facilitator. De flesta kurser har en ansvarig kurskoordinator samt en extra-kurskoordinator, en av dessa skall vara van specialistläkare. Om du vill bli kurskoordinator på en redan befintlig kurs, är du välkommen att höra av dig till den lokalt ansvariga - se fliken Om oss. Om du vill sätta i gång med TAASK Masterclass eller TAASK Express på ett nytt ställe, se nedan.

Jag vill dra i gång med TAASK Express på min klinik - hur går det till?

För att börja med krävs det stöd av klinikledningen samt 1-2 kurskoordinatorer. Att införa TAASK Express innebär en kvalitetsförbättring på din klinik och skulle kunna läggas upp som ST kvalitetsförbättringsprojekt där en intresserad ST läkare drar i det organisatoriska med en specialist som medkurskoordinator. Nedanstående dokument 'Vad är TAASK Express' kan vara av intresse.

Lämpliga lokaler behövs, samt en kompetent fakultet inklusive minst en facilitator som inte jobbar hos er i vanliga fall. Se nedanstående dokument 'TAASK Express: kursförfrågan från värdklinik till TAASK', som fylls i av kurskoordinatorn samt ekonomiskt ansvarig chef innan kliniken ansöker till TAASK för att bekräfta kursdatum och öppna anmälan på SFAIs SVPortal

TAASK kurser planeras med hjälp av BaseCamp. När kursdatum spikas startas ett BaseCamp projekt för din kurs. Du bjuder in den lokala fakulteten och tillsammans med TAASK Kansliet använder projektets checklista över de 25-30 aktiviteter som ingår i kursplaneringen, från att ekonomin fungerar, lokalerna är bokade och tillräckliga, till att anmälan öppnas och att fakulteten är tillräcklig och bekräftad. Ansvarsfördelningen mellan TAASK Kansliet och den lokala kurskoordinatorn framkommer i checklistan, liksom deadlines.
 

TAASK har 10st iPads som lånas ut till kurser, som finns hos MKON i Malmö. Varje medlem i fakulteten behöver en iPad för att komma åt kursmaterialet. Värdkliniken ansvarar för eventuella fraktkostnader så att dessa finns på plats på kursens förberedelsedag.
 

En del material beställs av kursgivaren från webbshoppen i god tid inför varje kurs. Bl a finns det laminerade dörrskyltar och innehållsförteckning för standardutrustningslådorna som behövs för att hålla TAASK simuleringar. På webbshoppen beställer man även anteckningsböcker och SFAIs checklistmanualer till kursdeltagarna (obligatoriska), teamtröjor, pennor, anteckningsblock och tryckta böcker till fakulteten (inte obligatoriska) osv.  
 

Hur fungerar anmälan till TAASK kurser?

Samtliga kursdeltagare och fakultetsmedlemmar anmäler sig i SFAIs SVPortal (en särskild inloggningssida finns för fakulteten). Kursinläsning och pretest finns tillgängliga för kursdeltagarna så snart de anmält sig. På TAASK Express bestämmer värdkliniken hur många platser kliniken disponerar och hur många annonseras ut på SVPortalen.

Fakulteten har behörighet att läsa kursplanen så snart de blivit bekräftade i systemet. 14 veckor innan kursen lägger TAASK kansliet detaljschema, simuleringsplaner och eventuella föreläsningar upp så att fakulteten kan förbereda sig för kursen. Anledningen till att simuleringsplaner inte läggs upp tidigare är att TAASK Utvecklingsgruppen gör förbättringar i kursschemat efter varje kurs men det finns ändå ett behov av att 'spika' materialet 3 månader inför kursen för att undvika sena ändringar.

Hur fungerar ekonomin och rättigheter vid TAASK Express?

Värdkliniken ordnar kursen enl TAASKs kursplan, med TAASKs simuleringsplaner och föreläsningsmallar. Kursfakultetens lön, inköp av material, lokalhyra osv, täcks av värdkliniken. En licensavgift betalas till TAASK för detta. En rabatt erbjuds till kliniker som håller kurser med tillräcklig frekvens att antalet kursplatser varje år överstiger antalet anställda läkare på kliniken. Intäkter från 'externa kursdeltagare' som anmält sig till kursen via SVPortalen disponeras av värdkliniken.
 

Jag är kurskoordinator och planerar kurs. Hur planerar jag in min fakultet?

Var ute i god tid och utnyttja TAASKs årshjul! Varje fakultet skall ha vissa kompetenser - se kursförfrågan från värdklinik till TAASK.
 

Ett problem som många kurskoordinatorer haft i planeringen är att fakultetsmedlemmar (=facilitatorer, simuleringstekniker) inte kan lova att delta i en kurs vid alldeles för lång framförhållning, men om man väntar för länge har deadline för schemaläggning gått och kollegan får inte ledigt. Vi har kommit fram till att följande är optimalt:

Kursdatum planeras med så lång framförhållning som möjligt. I mars varje år ber TAASK Kansliet kurskoordinatorer att planera in kursdatum samt boka simuleringslokaler för hela följande kalenderåret. De flesta simuleringscenter behöver minst ett års framförhållning för bokningar. Kurser kan dock läggas in fram till 6 månader innan den tilltänkta kursdatumet.
 

Det krävs att en preliminär fakultet anges på TAASK Express kursförfrågan från värdklinik till TAASK (se nedan). Anmälan öppnas så snart kursdatum är spikade.

 • Intresseförfrågan skickas ut av TAASK Kansliet varje april och augusti, till hela TAASK Facultygruppen i form av en Doodle där alla som vill kan uttrycka sitt intresse att delta i en eller flera kurserna under följande höst / vår. 

 • Kurskoordinatorer använder sig av svaren på intresseförfrågan för att bekräfta / sätta i hop sin fakultet.

 • Fakultetsspikning inför kommande höst / vår senast den 15 maj / september. Kurskoordinatorer förväntas berätta för TAASK Kansliet, vem som kommer att delta i kursfakulteten.


Vilka lokaler behövs för att hålla TAASK Masterclass resp Express?

TAASK Masterclass hålls alltid som en kurs med två simuleringssalar. Det krävs rum för återkoppling, en föreläsningssal samt ett rum för fakulteten. TAASK Express kräver en eller två simuleringssalar samt en eller två rum för debriefing, och ett rum till fakulteten. På de kurser där två simuleringssalar körs behövs även en föreläsningssal där hela gruppen kan samlas.

 

Observera att sista dagen för inplanering av TAASK Express våren 2023 är den 28:e september 2022. 
 

Jag har ett beprövat fall som jag tycker vore bra på TAASK. Kan jag dela fall med TAASK?

TAASK Utvecklingsgrupp justerar och skapar nya fall kontinuerligt och skulle bli jätteglad att få ta del av ditt fall! Det måste i så fall baseras på ett riktigt fall, dvs inte vara helt påhittat. För att användas på TAASK kurser måste den skrivas om i TAASKs standardformat för fall.
 

Om du bidragit med ett fall som tas i bruk som TAASK simulering får du ett poäng i TAASKs resursförteckning, som varar i 3 år. En gång per år delas upp en tredjedel av TAASKs förväntade överskott som arvode mellan personerna som bidragit till kurserna och TAASK boken. Du skriver över rättigheter för fallet till TAASK AB men behåller rätten att själv använda ditt fall så mycket du vill. Om du utvecklat fallet på arbetstid är det förmodligen din arbetsgivare som räknas som 'bidragande person' - kolla med din chef. I så fall betalas ut eventuellt arvode till din klinik och inte till dig som privatperson.

Jag har gått TAASK Masterclass och skulle vilja köra ett av fallen från kursen, som onsdagsutbildning på mitt vanliga jobb. Går det bra?

Egentligen anser vi att TAASK Masterclass och TAASK Express är koncept som ska köras i sin helhet, så att det blir hög kvalitet på både simuleringarna och återkopplingarna. Det är inte samma sak för kursdeltagare, att delta i en simulering kl1430 en onsdag eftermiddag, som att ha förberett sig för en heldags utbildning genom att läsa TAASK boken och göra pretest. Däremot förstår vi att det finns behov av att köra simulering utanför TAASKs ramar. Därför gäller följande:
 

 • TAASK fallen är endast tillgängliga via SVPortalen, genom inloggning som kursfacilitator på kommande kurs. Om kliniken    inte har någon kurs inplanerad går det inte att komma åt TAASK fallen.

 • Det är tillåtet för en ansluten kliniks TAASK fakultet att köra TAASK simuleringar som enstaka utbildningstillfällen, förutsatt att användarlicens köps via webbshoppen.

 • Villkoren är tydliga: kraven på kvalitet inklusive kompetens bland facilitatorer är samma som när fallen körs under en TAASK kurs.

 • Deltagare skall ha fått möjlighet att läsa TAASK boken, vilket innebär att kliniken skall ha beställt tryckta kopior på boken i webbshoppen.

Bifogade dokument

TAASK Express: kursförfrågan från värdkliniken till TAASK.
TAASK Masterclass: rough course planning: course request from host department to TAASK